Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Склад колегії Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

Склад колегії Головного управління статистики у Харківській області

 

Голова колегії:

Мамонтова Олена Григорівна  

начальник Головного управління статистики

Члени колегії:

Тур Марина Олександрівна

заступник начальника Головного управління статистики

Наумов Ігор Григорович           

заступник начальника Головного управління статистики

Кучеренко Наталія Вікторівна

заступник начальника Головного управління статистики

Коновалова Ірина Василівна

заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації (за згодою)

Глухова Олена Анатоліївна   

начальник управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики

Демченко Наталія Анатоліївна

начальник управління збирання та підготовки даних Головного управління статистики

Лініченко Ірина Володимирівна

начальник управління обробки даних Головного управління статистики

Цибульник Світлана Іванівна   

начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики

Ярошенко Зінаїда Олександрівна

начальник управління аналізу статистичних даних Головного управління статистики

Бондаренко Нінель Василівна 

начальник відділу забезпечення реалізації платних послуг Головного управління статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління 

статистики у Харківській області

28.12.2015  № 226

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Головного управління статистики  у Харківській області

 

 1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності колегії Головного управління статистики у Харківській області (далі – Головне управління статистики).
 2. Колегія Головного управління статистики (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики в галузі статистики.
 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,іншими актами законодавства України, наказами і дорученнями Голови Держстату, начальника Головного управління статистики та цим Положенням.

Функції колегії

 1. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Головного управління статистики;

2) розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики в галузі статистики;

забезпечення співпраці з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Головне управління статистики завдань;

3) обговорює довгострокові програми розвитку державної статистики, інші програми, плани та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання щодо стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю й усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління статистики, його структурних та відокремлених підрозділів;

6) розглядає результати роботи Головного управління статистики та його підрозділів;

7) аналізує стан дотримання в Головному управлінні статистики законодавства з питань державної служби, чинних нормативно-правових актів що стосуються діяльності Головного управління статистики, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління статистики.

Склад колегії

 1. До складу колегії входять:

Начальник Головного управління статистики у Харківській області (голова колегії), заступники начальника Головного управління статистики,  керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики та інші особи у встановленому порядку

 1. Кількісний та персональний склад колегії визначається начальником Головного управління статистики.

Організація та планування роботи колегії

 1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає голова.
 2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого плану, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Проект плану проведення засідань колегії формується на підставі пропозицій членів колегії, керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, попередньо погоджених із начальником Головного управління статистики, заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Секретар колегії, згідно з поданими матеріалами, до 15 числа останнього місяця півріччя готує проект плану проведення засідань колегії на наступне півріччя і подає його на розгляд та затвердження колегією.

Затверджений план проведення засідань колегії доводиться до членів колегії, керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики до початку півріччя.

 1. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану проведення засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови не пізніше ніж за десять робочих днів до чергового засідання.

За ініціативи голови колегії або не менш як третини членів колегії можуть бути проведені позачергові засідання колегії.

У разі потреби проводяться розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

 1. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначає голова.
 2. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються секретарю колегії у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за чотири робочих дня до дня засідання.

Ці матеріали повинні містити:

довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписану керівником структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, погоджену з заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень;

проект рішення колегії, обов'язково завізований відповідальним за підготовку питання, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також керівниками заінтересованих структурних підрозділів Головного управління статистики;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть заступники начальника Головного управління статистики, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, зазначені в плані проведення засідань колегії.

 1. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом проведення засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснює секретар колегії, який не пізніше ніж за сім робочих днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 2. У разі неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані проведення засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку заступники начальника Головного управління статистики зобов'язані не пізніше ніж за десять робочих днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку начальнику Головного управління статистики з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення терміну або зняття питання з розгляду на засіданні колегії. Рішення щодо цього приймається начальником Головного управління статистики.
 3. Членам колегії матеріали до засідання надаються не пізніше ніж за три робочі дні до засідання, а в разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше ніж за один день.

Порядок проведення засідань колегії та прийняття її рішень

 1. Засідання колегії веде голова, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Головного управління статистики.
 2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

 1. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
 2. На засідання колегії можуть запрошуватися працівники органів державної статистики, які не є членами колегії, представники інших органів виконавчої влади, вчені (за списком, погодженим з начальником Головного управління статистики).

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їхньому обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

 1. Порядок денний засідання члени колегії затверджують безпосередньо на засіданні шляхом голосування.
 2. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства. Протокол веде член колегії за визначенням голови колегії.

 1. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

 1. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
 2. Після засідання колегії структурний підрозділ Головного управління статистики, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом семи днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує його з заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Головного управління статистики і подає у друкованому й електронному вигляді секретарю колегії. Секретар колегії доопрацьовує проект рішення та подає його на розгляд голові колегії.
 3. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол (секретарем).

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол..

 1. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом начальника Головного управління статистики.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

 1. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також керівників інших органів виконавчої влади, у частині, що їх стосується.
 2. Технічний запис засідань колегії забезпечує секретар колегії.
 3. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать функції з матеріально-технічного забезпечення роботи Головного управління статистики.
 4. Оригінали всіх матеріалів засідань колегії та підписані протоколи засідань колегії зберігаються в структурному підрозділі, відповідальному за роботу колегії, після чого в установлений строк передаються для постійного зберігання до архіву Головного управління статистики.

Контроль за виконанням рішень колегії

 1. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на начальника Головного управління статистики та його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Обов'язки та повноваження секретаря колегії

Організовує роботу колегії. Здійснює формування планів роботи колегії на підставі пропозицій членів колегії, керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики. Забезпечує своєчасну підготовку структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики матеріалів на розгляд колегії, а також участь членів колегії в засіданнях. Контролює доопрацювання проектів рішень колегії, здійснює моніторинг виконання рішень колегії, доручень, даних на засіданнях колегії. Здійснює перевірку змісту, оформлення наданих документів та їх тиражування у необхідній кількості. Здійснює взаємодію із структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики з питань організації роботи колегії. Забезпечує зберігання матеріалів колегії, готує справи для здачі до архіву.

Має право: отримувати в установленому порядку від усіх членів колегії та керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики інформацію та матеріали, необхідні для виконання ним посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи колегії.

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech