Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Персональний склад колегії Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Харківській

області

26 травня 2020 р.  № 53

Персональний склад колегії Головного управління статистики у Харківській області

(далі – ГУС у Харківській області)

 

Голова колегії:

 

Мамонтова Олена Григорівна  

начальник  ГУС у Харківській області

Члени колегії:

Тур Марина Олександрівна

заступник начальника

ГУС у Харківській області

Кучеренко Наталія Вікторівна

заступник начальника                                                        ГУС у Харківській області

Коновалова Ірина Василівна

заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації (за згодою)

Глухова Олена Анатоліївна   

начальник управління поширення інформації та комунікацій

ГУС у Харківській області

Демченко Наталія Анатоліївна

начальник управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень ГУС у Харківській області

Лініченко Ірина Володимирівна

начальник управління обробки даних статистичних спостережень

ГУС у Харківській області

Цибульник Світлана Іванівна   

начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер ГУС у Харківській області

Ярошенко Зінаїда Олександрівна

начальник управління аналізу даних статистичних спостережень

ГУС у Харківській області

Бондаренко Нінель Василівна 

кандидат економічних наук, доцент

                       

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
статистики у Харківській
області
27 січня 2020 р.  № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Головного управління статистики  у Харківській області

 

 1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності колегії Головного управління статистики у Харківській області (далі – ГУС у Харківській області).
 2. Колегія ГУС у Харківській області (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУС у Харківській області, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування й реалізації державної політики у сфері статистики.
 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату, начальника ГУС у Харківській області та цим Положенням.
 

Функції колегії

     Колегія:

    1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ГУС у Харківській області;

    2) розглядає пропозиції щодо:

      формування та реалізації державної політики у сфері статистики;

      забезпечення співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування тощо під час виконання покладених на ГУС у Харківській області завдань;

    3) обговорює довгострокові програми розвитку державної статистики, інші програми, плани та визначає шляхи їх реалізації;

    4) розглядає питання щодо стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю й усунення виявлених недоліків;

    5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ГУС у Харківській області;

    6) розглядає результати роботи ГУС у Харківській області та його підрозділів;

    7) аналізує стан дотримання в ГУС у Харківській області законодавства з питань державної служби, запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та виконавчої дисципліни;

    8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ГУС у Харківській області.

Склад колегії

 
 1. До складу колегії входять начальник ГУС у Харківській області (голова колегії), заступники начальника ГУС у Харківській області, керівники структурних підрозділів ГУС у Харківській області, інші особи у встановленому порядку.
 2. Кількісний та персональний склад колегії визначається начальником ГУС у Харківській області.

Організація та планування роботи колегії

 
 1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає голова.
 2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого плану на півріччя, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

    Проєкт плану проведення засідань колегії формується на підставі пропозицій членів колегії, керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області, попередньо погоджених із начальником ГУС у Харківській області, заступниками начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

    Секретар колегії, згідно з поданими матеріалами, готує проєкт плану проведення засідань колегії на півріччя і подає його на розгляд та затвердження колегією.

    Затверджений план проведення засідань колегії доводиться до членів колегії, керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області.

 1. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану проведення засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови не пізніше ніж за сім робочих днів до чергового засідання.

За ініціативи голови колегії або не менш як третини членів колегії можуть бути проведені позачергові засідання колегії.

У разі потреби проводяться розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

 1. Дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначає голова колегії.
 2. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються секретарю колегії у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня засідання.

    Ці матеріали повинні містити:

    довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписану керівником структурного підрозділу ГУС у Харківській області, відповідального за підготовку питання, погоджену з заступником начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень;

    проєкт рішення колегії, завізований відповідальним за підготовку питання, заступником начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також керівниками заінтересованих структурних підрозділів ГУС у Харківській області;

    список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, місця роботи та займаних посад;

    довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

    Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть заступники начальника ГУС у Харківській області, керівники структурних підрозділів ГУС у Харківській області, зазначені в плані проведення засідань колегії.

 1. Підготовку проєкту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом проведення засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснює секретар колегії, який не пізніше ніж за сім робочих днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
 2. У разі неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані проведення засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку зобов'язані не пізніше ніж за десять робочих днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку начальнику ГУС у Харківській області з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення терміну або зняття питання з розгляду на засіданні колегії. Рішення щодо цього приймається начальником ГУС у Харківській області.
 3. Членам колегії матеріали до засідання надаються не пізніше ніж за три робочих дні до засідання, а в разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше ніж за один день.

Порядок проведення засідань колегії та прийняття її рішень

 
 1. Засідання колегії веде голова, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника ГУС у Харківській області.
 2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
 3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

    Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

 1. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
 2. На засідання колегії можуть запрошуватися працівники органів державної статистики, які не є членами колегії, представники органів державної влади, інші особи (за списком, погодженим з начальником ГУС у Харківській області).

    Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

    Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їхньому обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

    Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

 1. Порядок денний засідання члени колегії затверджують безпосередньо на засіданні шляхом голосування.
 2. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

    Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства. Протокол веде член колегії за визначенням голови колегії.

 1. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

    Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

    За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

 1. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
 2. Після засідання колегії структурний підрозділ ГУС у Харківській області, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом семи днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проєкт рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує його з заступником начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками заінтересованих структурних підрозділів ГУС у Харківській області і подає у друкованому й електронному вигляді секретарю колегії. Секретар колегії подає доопрацьований проєкт рішення на розгляд голові колегії.
 3. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол (секретарем).

    Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

 1. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказу ГУС у Харківській області або вносяться до протоколу засідання.
 2. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області, керівників органів державної влади, у частині, що їх стосується.
 3. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать функції з матеріально-технічного забезпечення роботи ГУС у Харківській області.
 4. Оригінали всіх матеріалів засідань колегії та підписані протоколи засідань колегії зберігаються в структурному підрозділі, відповідальному за організацію роботи колегії, після чого в установлений строк передаються для постійного зберігання до архіву ГУС у Харківській області.

 Контроль за виконанням рішень колегії

 
 1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ, відповідальний за організацію роботи колегії.
 2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Обов'язки та повноваження секретаря колегії

 1. Організовує роботу колегії. Здійснює формування планів роботи колегії на підставі пропозицій членів колегії, керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області. Забезпечує своєчасну підготовку структурними підрозділами ГУС у Харківській області матеріалів на розгляд колегії, а також участь членів колегії в засіданнях. Контролює доопрацювання проєктів рішень колегії, здійснює моніторинг виконання рішень колегії, доручень, даних на засіданнях колегії. Здійснює перевірку змісту, оформлення наданих документів. Здійснює взаємодію із структурними підрозділами ГУС у Харківській області з питань організації роботи колегії. Забезпечує зберігання матеріалів колегії, готує справи для здачі до архіву.

    Має право отримувати в установленому порядку від усіх членів колегії та керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області інформацію та матеріали, необхідні для виконання ним посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи колегії.

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech