Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Регламент Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
статистики у Харківській області
18.05.2017  № 68
 
 
Регламент Головного управління статистики у Харківській області
 
I. Загальні положення
 
1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Харківській області (далі – Головне управління статистики), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.
Головне управління статистики є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат).
Головне управління статистики підпорядковується Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.
До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (районний рівень).
 
2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами і дорученнями Голови Держстату, іншими актами законодавства.
 
3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики у Харківській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 р. № 246 (далі – Положення про Головне управління статистики).
 
4. Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.
 
5. Головне управління статистики здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через відокремлені підрозділи, а також здійснює контроль за  діяльністю відокремлених підрозділів.
Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань  взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.
 
6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.
 
7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів.
 
8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
Інформація про діяльність Головного управління статистики надається громадянам та представникам засобів масової інформації згідно з чинним законодавством.
 
II. Організація роботи Головного управління статистики
 
1.     Планування роботи
 
1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики
є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату,замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.
 
2. Головне управління статистики щороку розробляє Комплексну програму Головного управління статистики (далі – Комплексна програма), яка містить заходи з організації проведення державних статистичних спостережень, виконання комплексних статистичних робіт, підготовки комплексних статистичних продуктів та здійснення інших видів статистичної діяльності за процесами статистичного виробництва, з визначенням виконавців та термінів (строків) виконання заходів.
Комплексна програма формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій структурних підрозділів за погодженням з начальником Головного управління статистики та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики.
Після схвалення колегією Головного управління статистики Комплексна програма затверджується начальником Головного управління статистики.
 
3. Сформований відповідно до макету, затвердженого наказом Держстату, Витяг з Комплексної програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
 
4. На підставі Комплексної програми уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій структурних підрозділів формується Витяг з Комплексної програми для відокремлених підрозділів, а структурні підрозділи Головного управління статистики складають поточні плани роботи, які подають на розгляд та затвердження начальнику Головного управління статистики та його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
5. Зміни до Комплексної програми та поточних планів структурних підрозділів Головного управління статистики вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів, погоджених начальником Головного управління статистики та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
6. Моніторинг виконання Комплексної програми здійснюється уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики, керівниками структурних та відокремлених підрозділів, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики.
 
7. Після закінчення звітного кварталу (року) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики за участю структурних та відокремлених підрозділів готується квартальна інформація про виконання Комплексної програми (проект річного Звіту), яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики. Порядок підготовки та оприлюднення Звіту про виконання Комплексної програми затверджується наказом Головного управління статистики.
Річний звіт про виконання Комплексної програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
 
8. Головне управління статистики складає річні плани, обов'язковість складання яких передбачена нормативно-правовими актами, за відповідними напрямами роботи.
Моніторинг їх виконання здійснюється відповідальними за цей напрямок роботи особами.
 
2.     Моніторинг результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів
Головного управління статистики
 
1. Протягом року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом Головного управління статистики.
Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики.
 
3.     Визначення повноважень керівництва
та інших працівників Головного управління статистики
 
1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.
 
2. Розподіл функціональних повноважень між начальником та заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:
 
1) перелік процесів вироблення статистичної інформації та організації статистичної діяльності, структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких координується та контролюється відповідно начальником, заступниками начальника Головного управління статистики;
 
2) перелік функціональних повноважень, закріплених за начальником та заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;
 
3) порядок виконання функціональних повноважень заступниками начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.
 
3. Положення про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, погоджуються з заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою та службою управління персоналом Головного управління статистики і затверджуються начальником Головного управління статистики.
 
4. Посадові обов’язки керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до вимог чинного законодавства, положеннями про відповідні підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики.
 
 
 
 
4.     Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
 
1. Головне управління статистики для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:
колегія Головного управління статистики є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики в галузі статистики;
комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";
експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області;
тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";
конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики, призначення на які здійснюється начальником Головного управління статистики, є постійно діючим органом, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу";
дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.
 
2. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
3. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.
 
5.     Управління персоналом та проходження державної служби
 
1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.
 
2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби України, цим Регламентом і наказами Головного управління статистики, положенням про відділ, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами.
4. Прийняття осіб на роботу до структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.
 
5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
6. Проведення конкурсу зайняття вакантних посад державних службовців у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики  регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.
 
7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.
 
9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.
 
10. Присвоєння рангів державних службовців у Головному управлінні статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.
 
11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 
12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.
 
13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.
З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
 
15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики  у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими рішенням конференції представників державних службовців Головного управління статистики.
 
16. За особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, за бездоганну роботу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків до працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області можуть застосовуватись такі заохочення:
оголошення подяки державному службовцю;
дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;
відзначення заохочувальною відзнакою Головного управління статистики;
представлення до нагородження урядовою відзнакою;
представлення до відзначення державною нагородою.
Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики заступники начальника Головного управління статистики, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з  заступником начальника Головного управління статистикивідповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".
Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.
 
18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей визначається Інструкцією по охороні адміністративного будинку та організації пропускного режиму Головного управління статистики у Харківській області, що затверджується наказом Головного управління статистики.
 
III. Нормотворча діяльність
 
1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.
 
2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.
 
3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;
2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;
3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;
4) проводиться перевірка на предмет наявності в ньому правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень;
5) забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;
6) здійснюються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
5. Юридична служба Головного управління статистики надає необхідну допомогу структурним та відокремленим підрозділам Головного управління статистики з правових питань, що виникають при підготовці проекту, за дорученням керівництва безпосередньо бере участь у розробці проекту з питань, що входять до її компетенції.
 
6. Нормативно-правові акти Головного управління статистики, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
 
IV. Організація роботи з документами та контролю виконання
 
1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Харківській області, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.
 
2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистикивстановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.
 
3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.
 
4. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.
 
5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.
Наказом Головного управління статистики в структурних та відокремлених підрозділах визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.
 
6. Організація діловодства у Головному управлінні статистики покладається на службу діловодства.
7. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.
 
8. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів,
у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.
 
9. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови Держстату, першого заступника та заступників Голови Держстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника Головного управління статистики та його заступників, рішеннями колегії Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити на публічну інформацію.
 
10. Безпосередній контроль за ходом виконання документів з діяльності Головного управління статистики забезпечується уповноваженими структурними підрозділами Головного управління статистики відповідно до Порядку організації контролю за виконанням документів у Головному управлінні статистики.
Безпосередній контроль за виконанням документів, що взято на контроль, покладається на посадову особу служби діловодства.
 
11. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.
 
12. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.
 
13. Узагальнена уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики інформація про стан виконання документів, що містять завдання, щоквартально розглядається на засіданнях колегії та нарадах, аналізується начальником Головного управління статистики та його заступниками.
 
14. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.
 
                                      V. Порядок проведення нарад     
1. Загальні положення
 
1. Для вирішення питань, що виникають у роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників відокремлених підрозділів та інших осіб.
 
2. Наради проводяться начальником та заступниками начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних та відокремлених підрозділів.
 
3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.
 
4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний або відокремлений підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.
 
5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.
 
6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів.

 

2. Апаратні наради

 
1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – заступника начальника Головного управління статистики.
 
2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики.
 
3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.
 
4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.
 
5. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.
 
3. Оперативні наради
 
1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник Головного управління статистики або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.
 
2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.
 
3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.
 
4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.
 
4.     Семінари (семінар-наради), інтернет-конференції
 
1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, користувачів статистичної інформації, респондентів проводяться семінари, семінар-наради, круглі столи, інтернет-конференції (далі – семінари), у тому числі за потреби виїзні.
 
2. Організація проведення семінару та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.
 
3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.
 
VI. Взаємодія Головного управління статистики
з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами
 
1. Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими юридичними особами.
 
2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:
1) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;
2) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;
3) розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування;
4) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;
5) забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;
6) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);
7) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.
 
VII. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації та користувачами
 
1. Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.
 
2. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики безпосередньо та через відокремлені підрозділи забезпечує:
1) організацію та проведення роз’яснень щодо цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;
2) організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;
3) інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про свою діяльність;
4) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;
5) здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;
6) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.
 
VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України
 
1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.
 
2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління статистики та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, і покладається на уповноважений структурний підрозділ з питань документального забезпечення та контролю виконання.
 
3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником Головного управління статистики та його заступниками, у відокремлених підрозділах – начальниками відокремлених підрозділів відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.
 
4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна "гаряча лінія" з питань, які відносяться до компетенції органів державної статистики.
 
5. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики беруть посадові особи Головного управління статистики згідно з графіком, затвердженим наказом Головного управління статистики.
 
6. Графік прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
 
7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".
 
8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію",  Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.
 
9. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у Головному управлінні статистики несе уповноважений структурний підрозділ з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.
 
 
 
 
ІХ. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами
 
1. Політика Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють  діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.
 
2. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики безпосередньо та через відокремлені підрозділи:
1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;
2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
3) гарантує згідно з чинним законодавством конфіденційність первинних даних, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;
4) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірності первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;
5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;
6) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.
 
 
 
 
Х. Запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики
 
1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня
2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми, що передбачає:
1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи. 

 

 

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech