Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Регламент Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики у Харківській області

31 січня 2020 р.  № 24

РЕГЛАМЕНТ

Головного управління статистики у Харківській області

 

1. Загальні положення

 1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Харківській області (далі – ГУС у Харківській області), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Харківській області є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС у Харківській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

До складу ГУС у Харківській області входять його структурні підрозділи, які утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету. У ГУС
у Харківській області можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

 1. ГУС у Харківській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату, іншими актами законодавства.
 1. Основні завдання ГУС у Харківській області визначені у Положенні про Головне управління статистики у Харківській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 р. № 246 (зі змінами).
 1. ГУС у Харківській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
 1. ГУС у Харківській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.
 1. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Харківській області, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.
 1. Діяльність ГУС у Харківській області є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів працівників ГУС у Харківській області.
 1. Щорічно ГУС у Харківській області оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області.

Інформація про діяльність ГУС у Харківській області надається громадянам та представникам засобів масової інформації згідно з чинним законодавством.

2. Організація роботи ГУС у Харківській області

 

1. Планування роботи

 

 1. Основою для планування діяльності ГУС у Харківській області
  є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з персоналом в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.
 1. ГУС у Харківській області щороку розробляє Технологічну програму ГУС у Харківській області (далі – Технологічна програма), яка містить заходи з організації проведення державних статистичних спостережень за процесами статистичного виробництва; з підготовки комплексних статистичних продуктів; зі здійснення інших видів діяльності, з визначенням виконавців та термінів (строків) виконання заходів.

Технологічна програма формується уповноваженим структурним підрозділом ГУС у Харківській області з урахуванням пропозицій структурних підрозділів за погодженням з начальником ГУС у Харківській області та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії ГУС у Харківській області.

Після схвалення колегією ГУС у Харківській області Технологічна програма затверджується начальником ГУС у Харківській області.

 1. Витяг з Технологічної програми розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області.
 1. На підставі Технологічної програми структурні підрозділи ГУС
  у Харківській області складають поточні плани роботи (формують витяги з Технологічної програми), які подають на розгляд та затвердження начальнику ГУС у Харківській області та його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 1. Зміни до Технологічної програми та поточних планів структурних підрозділів ГУС у Харківській області вносяться на підставі службових записок керівників структурних підрозділів, погоджених начальником ГУС
  у Харківській області та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 1. Моніторинг виконання Технологічної програми здійснюється уповноваженим структурним підрозділом ГУС у Харківській області, керівниками структурних підрозділів, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів ГУС у Харківській області.
 1. Після закінчення звітного кварталу (року) уповноваженим структурним підрозділом ГУС у Харківській області за участю структурних підрозділів готується квартальна інформація про виконання Технологічної програми (проєкт річного Звіту), яка подається на розгляд колегії ГУС у Харківській області.

Річний звіт про виконання Технологічної програми розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області.

 1. ГУС у Харківській області складає річні плани, обов'язковість складання яких передбачена нормативно-правовими актами, за відповідними напрямами роботи.

Моніторинг їх виконання здійснюється відповідальними за цей напрямок роботи особами.

2. Моніторинг результатів роботи

структурних підрозділів ГУС у Харківській області

 

 1. Протягом року уповноваженим структурним підрозділом ГУС
  у Харківській області здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів ГУС у Харківській області. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом ГУС у Харківській області.

Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії ГУС
у Харківській області.

3. Визначення повноважень керівництва

та інших працівників ГУС у Харківській області

 

 1. Повноваження начальника ГУС у Харківській області визначаються Положенням про ГУС у Харківській області.
 1. Розподіл функціональних повноважень між начальником та заступниками начальника ГУС у Харківській області затверджується наказом ГУС у Харківській області, в якому визначаються:

1) перелік процесів виробництва статистичної інформації та організації статистичної діяльності, структурних підрозділів ГУС у Харківській області, діяльність яких координується та контролюється відповідно начальником, заступниками начальника ГУС у Харківській області;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за начальником та заступниками начальника ГУС у Харківській області, що випливають із покладених на ГУС у Харківській області завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень заступниками начальника ГУС у Харківській області в разі відсутності одного з них.

 1. Положення про структурний підрозділ ГУС у Харківській області, а також підрозділи у його складі розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із заступником начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою, службою управління персоналом та затверджуються начальником ГУС у Харківській області.
 1. Посадові обов’язки працівників структурних підрозділів ГУС
  у Харківській області та підрозділів у їх складі визначаються посадовими інструкціями, що розробляються безпосередніми керівниками відповідно до вимог чинного законодавства, положеннями про відповідні підрозділи, погоджуються з керівниками структурних підрозділів ГУС у Харківській області (у разі наявності), службою управління персоналом та затверджуються начальником ГУС у Харківській області.

 

4. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та

інші допоміжні органи

 

 1. ГУС у Харківській області для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія ГУС у Харківській області є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, для обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики у сфері статистики;

комісія з питань роботи із службовою інформацією ГУС у Харківській області є постійно діючим органом, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року
№ 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

експертна комісія ГУС у Харківській області є постійно діючим дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС у Харківській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області;

тендерний комітет ГУС у Харківській області є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";

конкурсна комісія на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" у структурних підрозділах ГУС у Харківській області, призначення на які здійснюється начальником ГУС у Харківській області, є постійно діючим органом ГУС у Харківській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, відповідно до Закону України "Про державну службу";

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у структурних підрозділах ГУС у Харківській області, є тимчасово діючим органом ГУС у Харківській області, який утворюється для здійснення дисциплінарного провадження, з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого державними службовцями дисциплінарного проступку, після прийняття рішення начальником ГУС у Харківській області
про порушення дисциплінарного провадження, відповідно до Закону України "Про державну службу".

 1. ГУС у Харківській області можуть бути утворені й інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 1. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС у Харківській області. Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджуються наказами ГУС у Харківській області.

5. Управління персоналом та проходження державної служби

 1. Організацію роботи з управління персоналом в структурних підрозділах ГУС у Харківській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.
 1. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в ГУС у Харківській області, забезпечення здійснення начальником ГУС у Харківській області своїх повноважень з питань управління персоналом, забезпечення організаційного розвитку ГУС у Харківській області, добір персоналу ГУС у Харківській області, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
 1. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби, положенням про відділ, іншими нормативно-правовими актами.
 1. Прийняття осіб на роботу до структурних підрозділів ГУС у Харківській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.
 1. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".
 1. Проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців у структурних підрозділах ГУС у Харківській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.
 1. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається начальником ГУС у Харківській області після проведення співбесіди з кандидатом за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 1. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з дня складення Присяги державного службовця.
 1. З метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді, в наказі про призначення на посаду державної служби начальник ГУС
  у Харківській області може встановити випробування строком від одного до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

 1. Присвоєння рангів державних службовців у ГУС у Харківській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.
 1. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
 1. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.
 1. З метою визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ГУС у Харківській області.

Оцінювання проводиться щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 1. Державним службовцям ГУС у Харківській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері публічного управління та адміністрування,
у встановленому законодавством порядку.

 1. Загальні правила етичної поведінки в ГУС у Харківській області, робочий час і час відпочинку державного службовця, порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність, перебування державного службовця в ГУС у Харківській області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань, дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки, порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем при звільненні чи переведенні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку ГУС у Харківській області, затвердженими рішенням конференції представників державних службовців ГУС у Харківській області.
 1. За ефективну та якісну роботу, за досягнення при виконанні завдань, покладених на ГУС у Харківській області, за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності до працівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області можуть застосовуватись такі заохочення:

подяка ГУС у Харківській області;

грамота ГУС у Харківській області;

почесна грамота ГУС у Харківській області;

представлення до нагородження відзнакою Держстату;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають
у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС у Харківській області заступники начальника ГУС у Харківській області, керівники структурних підрозділів ГУС у Харківській області за погодженням з заступником начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України "Про державну службу" та посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державні службовці ГУС у Харківській області притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначені Законом України "Про державну службу".

Працівники ГУС у Харківській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 1. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Харківській області, охорони і збереження матеріальних цінностей визначається Інструкцією по охороні адміністративного будинку та організації пропускного режиму ГУС у Харківській області, що затверджується наказом ГУС
  у Харківській області.

III. Нормотворча діяльність

 

 1. Нормотворча діяльність ГУС у Харківській області провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи ГУС у Харківській області.
 2. Розроблення проєкту нормативно-правового акта в ГУС у Харківській області покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.
 1. У процесі розроблення проєкту нормативно-правового акта:

1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проєкту;

2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;

4) проводиться перевірка на предмет наявності в ньому правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень;

5) забезпечується погодження проєкту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;

6) здійснюються заходи з усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проєкту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

 1. Проєкт нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику ГУС у Харківській області обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами ГУС у Харківській області, юридичною службою, заступниками начальника ГУС у Харківській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 1. Юридична служба ГУС у Харківській області надає необхідну допомогу структурним підрозділам ГУС у Харківській області з правових питань, що виникають при підготовці проєкту, за дорученням керівництва безпосередньо бере участь у розробці проєкту з питань, що входять до її компетенції.
 1. Нормативно-правові акти ГУС у Харківській області, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

IV. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

 1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (зі змінами) "Деякі питання документування управлінської діяльності".
 1. Основна форма провадження діловодства в ГУС у Харківській області – електронна.

Документування управлінської інформації в ГУС у Харківській області здійснюється в електронній формі із застосуванням електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської інформації у паперовій формі, відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55 (зі змінами).

Загальні засади документування управлінської інформації в ГУС
 Харківській області у паперовій формі визначаються Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
17 січня 2018 р. № 55 (зі змінами).

 1. Особливості організації діловодства з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.
 1. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Харківській області несе начальник ГУС у Харківській області.
 1. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ГУС у Харківській області відповідають їх керівники.

Наказом ГУС у Харківській області в структурних підрозділах визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.

 1. Організація діловодства в ГУС у Харківській області покладається на службу діловодства.
 1. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів,
  у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.
 1. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови Держстату, першого заступника та заступників Голови Держстату, наказами ГУС у Харківській області, дорученнями начальника ГУС у Харківській області та його заступників, рішеннями колегії ГУС у Харківській області, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити на публічну інформацію.
 1. Безпосередній контроль за ходом виконання документів з діяльності ГУС у Харківській області забезпечується уповноваженими структурними підрозділами ГУС у Харківській області відповідно до Порядку організації контролю за виконанням документів у ГУС у Харківській області.

Безпосередній контроль за виконанням документів, що взято на контроль, покладається на посадову особу служби діловодства.

 1. У структурних підрозділах ГУС у Харківській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.
 1. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу моніторингу, організації та контролю електронного документообігу управління адміністративно-господарського забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається керівництву ГУС у Харківській області у вигляді зведень про виконання документів.
 1. Узагальнена уповноваженим структурним підрозділом ГУС у Харківській області інформація про стан виконання документів, що містять завдання, щоквартально розглядається на засіданнях колегії, а також нарадах, аналізується начальником ГУС у Харківській області та його заступниками.
 1. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.
 1. Порядок проведення нарад
 2. Загальні положення
 1. Для вирішення питань, що виникають у роботі ГУС у Харківській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − інших осіб.
 1. Наради проводяться начальником та заступниками начальника ГУС
  у Харківській області, а також керівниками структурних підрозділів.
 1. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.
 1. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ ГУС у Харківській області за компетенцією.
 1. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником ГУС у Харківській області за поданням посадової особи, яка проводить засідання.
 1. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом ГУС у Харківській області на основі матеріалів структурних підрозділів.
 1. Апаратні наради
 1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника ГУС у Харківській області або в разі його відсутності – заступника начальника ГУС у Харківській області.
 1. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника ГУС у Харківській області та керівників структурних підрозділів ГУС у Харківській області.
 1. Проєкт порядку денного апаратної наради погоджується з начальником ГУС у Харківській області та доводиться до відома заступників начальника ГУС у Харківській області за два дні до її проведення.
 1. 4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.
 1. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.
 1. Оперативні наради

 

 1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС у Харківській області, начальник ГУС
  у Харківській області або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.
 1. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів ГУС у Харківській області.
 1. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.
 1. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

 1. Семінари (семінар-наради), інтернет-конференції

 

 1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС
  у Харківській області, користувачів статистичної інформації, респондентів проводяться семінари, семінар-наради, круглі столи, інтернет-конференції
  (далі – семінари), у тому числі за потреби виїзні.
 1. Організація проведення семінару та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ ГУС у Харківській області, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.
 1. У разі участі керівництва ГУС у Харківській області в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву ГУС у Харківській області відповідальним структурним підрозділом ГУС у Харківській області за три робочі дні до дня проведення.
 1. Взаємодія ГУС у Харківській області

з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами

 1. ГУС у Харківській області в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими юридичними особами.
 1. ГУС у Харківській області, з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію;

2) забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Харківській області з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

3) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені Планом державних статистичних спостережень;

4) розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування;

5) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законами;

6) проводить статистичні спостереження на замовлення і надає послуги та статистичну інформацію на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

7) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на ГУС у Харківській області.

VII. Взаємодія ГУС у Харківській області

із засобами масової інформації та користувачами

 

 1. Взаємодія між ГУС у Харківській області, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області, проведення пресконференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.
 1. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС у Харківській області забезпечує:

1) організацію та проведення роз’яснень щодо цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

2) організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

3) інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про свою діяльність;

4) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

5) здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

6) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348
  "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Харківській області, інших актів законодавства.
 1. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Харківській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом ГУС у Харківській області та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, і покладається на уповноважений структурний підрозділ з питань документального забезпечення, систематизації та зберігання документів.
 1. Особистий прийом громадян у ГУС у Харківській області проводиться начальником ГУС у Харківській області та його заступниками відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом ГУС
  у Харківській області.
 1. У ГУС у Харківській області діє пряма телефонна "гаряча лінія" з питань, які відносяться до компетенції органів державної статистики.
 1. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" ГУС у Харківській області беруть посадові особи ГУС у Харківській області згідно з графіком, затвердженим наказом ГУС у Харківській області.
 1. Графік прямої телефонної "гарячої лінії" ГУС у Харківській області оприлюднюється на офіційному вебсайті ГУС у Харківській області.
 1. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".
 1. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Харківській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України
  "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 "Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, затвердженого наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.
 1. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в ГУС у Харківській області несе уповноважений структурний підрозділ з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

 

ІХ. Взаємодія ГУС у Харківській області з респондентами

 1. Політика Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затверджена наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.
 1. З метою організації ефективної роботи з респондентами ГУС
  у Харківській області:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до Плану державних статистичних спостережень;

2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) гарантує згідно з чинним законодавством конфіденційність первинних даних, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

4) проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів унесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірності первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки ГУС у Харківській області може самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

6) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.

Х. Запобігання та виявлення корупції

в ГУС у Харківській області

 1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України
  "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 2. ГУС у Харківській області у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми, що передбачає:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи. 

 
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech