Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зразок договору
Контрастна версія
Звичайна версія

ДОГОВІР

на  надання  статистичної  послуги

м. Харків                                                                                        " __ " ______________2020 р.

    Головне управління статистики у Харківській області (далі – "Виконавець") в особі  заступника начальника Головного управління статистики Тур Марини Олександрівни, що діє на підставі "Положення про Головне управління статистики у Харківській області", що затверджено наказом Державної служби статистики України від 30.09.2015 № 246 (у редакції наказу Державної служби статистики від 02 січня 2020 р. № 21), та довіреності від 10.07.2019 № 11-02/2-19, з однієї сторони, і _____________________________________
______________________________________________________________________________ (далі – "Замовник"), в особі _______________________________________________ , що діє на підставі _______________________________________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання статистичних послуг (код за ДК 021:2015 – 79330000-6), а саме:  

_____________________________________________________________________________

 

2.УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ

 • Послуга передається Виконавцем Замовнику в електронному вигляді або на паперових носіях.
 • Поставка послуги здійснюється на умовах: самовивозу Замовником.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.  Виконавець бере на себе зобов’язання своєчасно та якісно виконувати зобов’язання, передбачені пунктом 1.1. цього Договору. 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1.  Здійснювати оплату за послуги в повному розмірі, в порядку, встановленому розділом 5 цього Договору.

4.2. Не передавати отриману послугу іншим юридичним і фізичним особам.

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Загальна сума договору складає з ПДВ _________ грн. ________ коп.                                                 (_____________________________________________________).

5.2. Оплата здійснюється Замовником на підставі рахунку та акту виконаних робіт, що надаються Виконавцем, шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

5.3.  Здача-приймання виконаних послуг здійснюється сторонами за актом здачі-приймання.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі невиконання своїх договірних зобов’язань Сторони зобов’язуються сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (на дату нарахування пені) за кожен день прострочення виконання своїх зобов’язань.

6.3. За передачу послуги, одержаної за цим договором, іншим юридичним і фізичним особам, Замовник сплачує штраф в двократному розмірі до суми вартості послуги по кожному випадку такої передачі.

6.4. У випадку дострокового розірвання Договору сторони зобов'язані відшкодувати понесені витрати за фактично виконану послугу по встановленим в Договорі цінам.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони погодилися, що технічна документація, відомості, що стосуються безпеки інформації, акти, звіти, фінансові та розрахункові документи, які складаються Сторонами в рамках виконання цього Договору, є конфіденційними.

7.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам указану інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони та вживати всіх можливих заходів для унеможливлення доступу до зазначеної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог законодавства України.

7.3. Передання зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення іншими засобами можуть мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.4. Термін конфіденційності інформації, зазначеної у пункті 7.1, становить три роки після припинення дії цього Договору.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, таких, що не залежать від волі Сторін, а саме: пожежі, повені, землетрус, інші стихійні лиха, воєнні дії, блокади, страйки, рішення органів державної влади, які тягнуть за собою неможливість виконання умов даного Договору (далі – форс-мажорні обставини), вони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору.

8.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж десять днів, кожна із сторін має право розірвати  даний Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за  п’ять днів до розірвання.

8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за даним Договором в силу форс-мажорних обставин, повинна негайно письмово сповістити іншу Сторону про початок і припинення цих обставин.

 1. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з дати підписання та діє до 31 грудня 2020 року  до повного виконання зобов’язань.

9.2. Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін.

9.3. Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, якщо жодна із сторін не заявить про припинення дії договору не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку його дії, що вказаний в п. 9.1.

9.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

 1. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1.   Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

10.2.   У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

10.3.   Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.4.   Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

10.5.   Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

10.6    Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

11.1. ЗАМОВНИК:

Адреса: __________________

Рахунок __________________

МФО ____________________

Код ЄДРПОУ _____________

 

11.2. ВИКОНАВЕЦЬ:

Адреса: 61002, м. Харків,    вул. Маршала Бажанова, № 28.

Рахунок UA658201720313261005201004125 в ДКСУ,

МФО 820172.

Код ЄДРПОУ 02362629.


ЗАМОВНИК                                                                       ВИКОНАВЕЦЬ

____________________                                                      Заступник начальника

                                                                                         Головного управління

____________                                                                     Марина ТУР

        м.п.                                                                                            м.п.   
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech