Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зразок договору
Контрастна версія
Звичайна версія

ДОГОВІР

на  надання  статистичної  послуги

 

 

м. Харків                                                                                        " __ " ______________2016р.

 

           Головне управління статистики у Харківській області (далі – "Виконавець") в особі  заступника начальника Головного управління статистики Тур Марини Олександрівни, що діє на підставі "Положення про Головне управління статистики у Харківській області", що затверджено наказом Державної служби статистики України від 30.09.2015 № 246  та довіреності від 10.07.2015 № 17-50/4, з однієї сторони, і ______________________________________________________________________________ (далі – "Замовник"), в особі _______________________________________________ , що діє на підставі _______________________________________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання послуг загально-державного характеру (код за ДК 016:2010 – 84.11.13), а саме: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ

2.1.           Послуга передається Виконавцем Замовнику в електронному вигляді або на паперових носіях.

2.2.           Поставка послуги здійснюється на умовах: самовивозу Замовником.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання своєчасно та якісно виконувати зобов’язання, передбачені пунктом 1.1. цього Договору. 

 

          4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

            4.1. Здійснювати оплату за послуги в повному розмірі, в порядку, встановленому розділом 5 цього Договору.

4.2. Не передавати отриману послугу іншим юридичним і фізичним особам.

 

5.      РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Загальна сума договору складає з ПДВ ___________грн______коп___(__________________________________________________)_

 

5.2. Оплата здійснюється Замовником на підставі рахунку та акту виконаних робіт, що надаються Виконавцем, шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

5.3. Здача-приймання виконаних послуг здійснюється сторонами за актом здачі-приймання.

 

             6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі невиконання своїх договірних зобов’язань Сторонизобов’язуються сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (на дату нарахування пені) за кожен день прострочення виконання своїх зобов’язань.

6.3. За передачу послуги, одержаної за цим договором, іншим юридичним і фізичним особам, Замовник сплачує штраф в двократному розмірі до суми вартості послуги по кожному випадку такої передачі.

6.4. У випадку дострокового розірвання Договору сторони зобов'язані відшкодувати понесені витрати за фактично виконану послугу по встановленим в Договорі цінам.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

          7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, таких, що не залежать від волі Сторін, а саме: пожежі, повені, землетрус, інші стихійні лиха, воєнні дії, блокади, страйки, рішення органів державної влади, які тягнуть за собою неможливість виконання умов даного Договору (далі – форс-мажорні обставини), вони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж десять днів, кожна із сторін має право розірвати  даний Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за  п’ять днів до розірвання.

7.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за даним Договором в силу форс-мажорних обставин, повинна негайно письмово сповістити іншу Сторону про початок і припинення цих обставин.

8. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з дати підписання та діє до_______20____року  до повного виконання зобов’язань .

8.2. Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін.

8.3. Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, якщо жодна із сторін не заявить про припинення дії договору не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку його дії, що вказаний в п. 8.1.

8.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


 

9.1. ЗАМОВНИК:

Адреса: __________________

Рахунок __________________

МФО ____________________

Код ЄДРПОУ _____________

 

 

 

9.2. ВИКОНАВЕЦЬ:

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, № 28.

Рахунок 31258259104125 в ГУДКСУ у Харківській області,

МФО 820172.

Код ЄДРПОУ 02362629.


ЗАМОВНИК                                                                                          ВИКОНАВЕЦЬ

____________________                                                Заступник начальника Головного управління

 

                                             ______________                                    М.О.Тур

        м.п.                                                                                                м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech