Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Правила внутрішнього службового розпорядку працівників Головного управління статистики у Харківській області
Контрастна версія
Звичайна версія

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією представників державних службовців Головного управління статистики у Харківській області

Наказом начальника Головного управління статистики у Харківській області

 

 

"09" червня 2016 р.

"21" червня 2016 р. № 73

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
Головного управління статистики у Харківській області
 
 
I. Загальні положення
 
1. Ці Правила внутрішнього службового розпорядку (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики у Харківській області (даліГоловне управління статистики), режим роботи, умови перебування державного службовця в Головному управлінні статистики та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
2. Службова дисципліна в Головному управлінні статистики ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Головному управлінні статистики затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців Головного управління статистики за поданням начальника Головного управління статистики і первинної профспілкової організації Головного управління статистики на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50.
4. Правила внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Головному управлінні статистики, під підпис.
 
 
II. Загальні правила етичної поведінки
в Головному управлінні статистики
1. Державні службовці Головного управління статистики (далі – державні службовці) повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
3. Державні службовці повинні не допускати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 
 
 
III. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. В Головному управлінні статистики встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер — по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця — 7 годин; вихідні дні — субота і неділя.
Встановлено режим роботи Головного управління статистики:
початок роботи – 8-00;
перерва на обід з 12-00 до 12-45;
кінець робочого дня – 17-00, у п'ятницю – 15-45.
У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленоюфорс-мажорними обставинами у Головному управлінні статистики, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Головного управління статистики.
Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
6. Облік робочого часу в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики здійснюється у табелі обліку використання робочого часу.
Довідку про явку на роботу, про відсутніх на роботі працівників, із зазначенням причин відсутності, керівники структурних підрозділів подають відділу кадрового забезпечення (далі - служба управління персоналом) щоденно до 8-40 на внутрішньому порталі Головного управління статистики.
7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Головного управління статистики у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У Головному управлінні статистики  може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.
 
 
IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
 
1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника Головного управління статистики щодо причин своєї відсутності.
 
 
V. Перебування державного службовця в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 
1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника Головного управління статистики, про який повідомляється до первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до діючого законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Начальник Головного управління статистики за потреби може залучати державних службовців Головного управління статистики до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується начальником Головного управління статистики за погодженням первинної профспілкової організації.
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом начальнику Головного управління статистики для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Головному управлінні статистики  запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
 
VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 
1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовцівшляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, бланку ознайомлення, у журналі реєстрації документів.
2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Головного управління статистики.
 
 
 
 
VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
 
1. Начальник Головного управління статистики зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником Головного управління статистики покладені відповідні функції в Головному управлінні статистики.
2. Державний службовець Головного управління статистики повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Головному управлінні статистики відповідає начальник Головного управління статистики та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.
 
 
 
VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем
 
1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі, визначеній наказом начальника Головного управління статистики. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Головного управління статистики, начальником служби управління персоналом Головного управління статистики та державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.
 
 
 
IX. Прикінцеві положення
 
1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником Головного управління статистики, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — спільно або за згодою з  первинною профспілковою організацією.

 

 

 

Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech